Veiligheid en welzijn

Ambitie

Veiligheid
Onze mensen staan garant voor de kwaliteitsproducten en -diensten die we dagelijks leveren bij Royal Swinkels Family Brewers. En als bedrijf zorgen we ervoor dat ook onze mede­werkers dag in, dag uit kwaliteit en veiligheid ervaren. Wij zien veiligheid als constante factor in een wereld die continu in beweging is. Daarom richt de afdeling Safety Health Environment (SHE) de blik naar binnen. Samen met alle medewerkers focust de afdeling op het realiseren van een veilige en vertrouwde werkomgeving. Een werkvloer met een minimaal risico op ongevallen en verzuim, zodat iedereen aan het einde van de dag gezond naar huis kan. Onze ambitie op het gebied van veiligheid en welzijn is scherp. Het beleid volgt de road to zero. Dit betekent nul ongevallen met verzuim. Want elk ongeval is er één te veel.

Welzijn
Bij Royal Swinkels Family Brewers staan we voor onze mensen. Eén van de belangrijkste manieren waarop wij dat uit­dragen, is door de aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. We willen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, zich gewaardeerd voelt en kan bijdragen aan de resultaten die we als organisatie behalen. Goed leiderschap, oprechte verbinding, het eerlijke gesprek aangaan, luisteren naar elkaar en samen verbeteringen doorvoeren staan daarbij voorop. In 2023 startten we een leiderschapstraject. Want de kwaliteit van leiderschap heeft een positieve uitwerking op alles wat een organisatie een prettige, succesvolle plek maakt om te werken.

Resultaten 2023

De praktijk leert ons hoe ambitieus de road to zero is. In 2023 hadden we in totaal 17 ongevallen met verzuim. In 2022 telden we in Lieshout 2 ongevallen met verzuim; dit jaar 5. Ondanks dat het beleid en de inspanningen gelijk zijn gebleven, zien we toch een toename. Deze prestatie en ontwikkeling betreuren we ten zeerste. Daarom geven we veilig werken topprioriteit en blijven we focussen op bewustwording van veiligheid en veilige werkwijzen.

In 2023 telden we in Ethiopië 1 ongeval met verzuim; in 2022 stond de teller nog op 4 ongevallen met verzuim. We voeren een proactief beleid om veilig en verantwoord handelen te bevorderen. We observeren medewerkers en geven tips en richtlijnen om risicovol handelen om te zetten in gewenst gedrag. Op ons kantoor in Frankrijk hadden we dit jaar 1 ongeval met verzuim.

Klik op ‘Meer lezen’ voor de tabel Ongevallen.

Meer lezen
Minder lezen

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid.

 • De ernst van de ongevallen
  De ernst van de ongevallen
 • Het gemiddeld aantal ongevallen over de afgelopen jaren is ongeveer gelijk gebleven. Het registreren van ongevallen hebben we in 2023 geïntensiveerd door kleine ongevallen zonder verzuim nu ook te registreren. We registreren wat en wanneer dit gebeurt, en of het uitzendkrachten of eigen medewerkers betreft. Door dit alles te documenteren, kunnen we de ongevallen beter duiden, verbeteringen doorvoeren en oorzaken wegnemen.

 • Bewust maken van eigen gedrag
  Bewust maken van eigen gedrag
 • Veel ongevallen en incidenten waren mede het gevolg van gedrag van mensen. Daarom voeren we met gedragsgericht leiderschap een proactief beleid om veilig en verantwoord handelen te bevorderen. We observeren medewerkers en geven tips en richtlijnen om risicovol handelen om te zetten in gewenst gedrag. Zo lopen er uiteenlopende veiligheidsprogramma’s, bijvoorbeeld omtrent brandveiligheid, werken met chemicaliën, veilig werken op hoogte en adequaat reageren in noodsituaties.

 • Meer focus zorgt voor meer veiligheid
  Meer focus zorgt voor meer veiligheid
 • Naast bovengenoemde programma’s geeft de afdeling SHE inhoud aan veilig werken via verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld door in te zetten op toolboxen, werkvergunningen, Safety Champions (veiligheids­ambassadeurs) en signing op de werkvloer. En vooral: door een breed draagvlak te creëren voor al deze activiteiten. Want alleen samen maken we werk van een optimale veiligheid.

  Werkvergunningen
  Net als in voorgaande jaren lag de focus in 2023 op het werken met werkvergunningen bij de uitvoering van projecten. Bij een werkvergunning brengen we vooraf de veiligheidsaspecten van een project in kaart. We beschrijven nauwgezet welke risico’s er zijn, de PBM’s die gebruikt moeten worden en welke installaties veiliggesteld moeten worden. De verschillende disciplines spreken dit vooraf grondig met elkaar door.

  Werkvergunningen worden steeds meer gemeengoed op onze werkvloer, toch is er ook ruimte voor verbetering. Met name door alle medewerkers bewust te maken van de inhoud van een werkvergunning.

  Toolboxen
  Een ander initiatief om onze veiligheid te waarborgen, is de toolbox. Een toolbox is een informatiesessie over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld over gehoorbescherming. De toolbox omvat een beknopte presentatie met alle relevante informatie over dit onderwerp. In het geval van gehoorbescherming benoemen we alle verplichte normeringen en bij welk aantal decibellen je gehoorbescherming moet dragen. Ook beschrijven we de mogelijke gevolgen als je dit niet draagt, zoals permanent oorsuizen.

  De afdeling SHE staat in nauw contact met alle afdelingen om zo meer toolboxen te realiseren. In 2023 hebben we daardoor meerdere nieuwe toolboxen toegevoegd. Deze zijn beschikbaar via ons intranet, zodat elke medewerker ze kan inzien en ermee aan de slag kan.

  Safety Champions
  Ook de introductie van Safety Champions bevordert het bewustzijn van veiligheid. Safety Champions zijn medewerkers die hun eigen afdeling even verlaten om observatierondes op een andere afdeling te lopen. Ze monitoren hoe daar wordt omgegaan met veiligheid en waar zij vinden dat er verbeterpunten liggen. Door deze inzichten en leerpunten met elkaar te delen, leren verschillende afdelingen van elkaar en vergroten we samen het algehele veiligheidsniveau.

  ATEX-zones en gevaarlijke stoffen
  Een ander aandachtspunt zijn de ATEX-zones. Dit zijn locaties met een verhoogd risico op stofexplosies. Deze zones maakten we in 2023 duidelijker zichtbaar, zodat iedereen zorgvuldig omgaat met deze locaties. Bijvoorbeeld door altijd vonkvrije apparatuur te gebruiken en te zorgen dat de ruimte na gebruik stofvrij wordt achtergelaten. Dit is vooral in een brouwerij of mouterij cruciaal, omdat de werkprocessen daar veel stof creëren.

  Ook de opslag van gevaarlijke stoffen (reinigings- en desinfectiemiddelen) heeft onze volle aandacht. De brouwerij in Lieshout nam een nieuwe opslagruimte in gebruik die voldoet aan de strengste wettelijke eisen waaronder brandveiligheidsmaatregelen. De nieuwe veilige opslag voor de bottelarij volgt in 2024.

 • Extra aandacht voor brouwerij Habesha<br>in Ethiopië
  Extra aandacht voor brouwerij Habesha
  in Ethiopië
 • Van al onze locaties krijgt de brouwerij Habesha Ethiopië extra aandacht. Ethiopië verkeert in een conflictsituatie en veel energie gaat uit naar het waarborgen van de veiligheid, zowel van medewerkers als van eigendommen. Dit vraagt om effectieve risicobeoordelingen die we doorlopend uitvoeren en waarop we de werkomstandigheden aanpassen. Daarnaast krijgt het personeel van de brouwerij ieder kwartaal veiligheidstrainingen en coachingssessies.

Een familie zorgt voor elkaar, maar daagt elkaar ook uit om te blijven ontwikkelen

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen op het gebied van welzijn.

 • Werknemers en welzijn
  Werknemers en welzijn
 • Tabel: Werknemers en welzijn

 • Leiderschapsprogramma
  Leiderschapsprogramma
 • Dit programma gaat over de impact van leiderschap op cultuur en resultaat. In totaal 180 leidinggevenden uit Nederland en België volgen de Nederlandstalige versie en 60 leidinggevenden in andere landen volgen de Engelstalige. Het programma dat in juni 2023 is gestart, loopt bijna twee jaar. Deze investering in onze leiders helpt ons om te komen tot de winnende familiecultuur.

  Leidinggevenden leren tijdens het traject – dat ongeveer zes tot acht maanden duurt – over leiderschap: wie ben je, welke stijl past bij jou, hoe geef je jouw leiderschap vorm en hoe haal je resultaten. Een ander deel gaat over hoe je verbinding maakt met je team en andere stakeholders. Leiders krijgen handvatten en inzichten in hoe leiderschap de cultuur in de organisatie beïnvloedt.

  Veel zaken die het welzijn van medewerkers aangaan zijn een direct gevolg van goed leiderschap. Goed leiderschap gaat hand in hand met het voeren van ‘het eerlijke gesprek’. Ga je samen het eerlijke gesprek aan, dan zie en hoor je elkaar, maak je elkaar beter, spreek je verwachtingen uit, pak je zaken aan die spelen en voer je verbeteringen door. Met behulp van dit gesprek kom je samen verder. Daarom is ‘het voeren van het eerlijke gesprek’ een belangrijk onderdeel van het leiderschapstraject.

 • Processen en regelingen HR
  Processen en regelingen HR
 • In 2023 hebben we achter de schermen gewerkt aan het nog beter op orde brengen van de structuur, regelingen en processen binnen HR. We werkten aan een systeem dat minder foutgevoelig, gebruiksvriendelijker en toekomstbestendig is.

 • Beloningen
  Beloningen
 • Het beloningsbeleid van Royal Swinkels Family Brewers is onlosmakelijk verbonden met onze business-strategie en is gebaseerd op transparantie en evenwicht. We belonen prestatiegericht en in lijn met de markt. Door middel van functiewaardering streven we naar een objectieve en evenwichtige beloning voor onze medewerkers. Groei in ontwikkeling en prestatie zijn belangrijke maatstaven voor deze beloning. We doen regelmatig vergelijkend onderzoek om te zorgen dat we een middenpositie in de arbeidsmarkt behouden. Dit is voor ons een belangrijke pijler van goed werkgeverschap.

  De variabele beloning binnen Royal Swinkels Family Brewers is verbonden aan de ondernemingsresultaten en wordt voor het grootste gedeelte hierdoor bepaald. De doelstellingen zijn gebaseerd op het strategische meerjarenplan van ons bedrijf. Daarnaast is een kleiner gedeelte van de variabele beloning gebaseerd op de jaarlijkse individuele prestatie van de afdeling en de medewerker.

  Bovenstaande principes gelden ook voor de Raad van Bestuur (RvB). De beloning voor de RvB wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC).Eens in de twee jaar wordt de beloning, zowel de targetbeloning als de werkelijke beloning, vergeleken met die van een relevante peergroup. Deze peergroup bevat organisaties die vergelijkbaar zijn in aard, zoals omvang, aantal medewerkers, complexiteit en internationale footprint. Op basis van deze objectieve gegevens stelt de RvC het targetniveau voor de beloning vast. Ook hier geldt dat een middenpositie in de peergroup het streven is. Voor de variabele beloning (korte en lange termijn) stelt de RvC de doelstellingen vast op basis van het strategische meerjarenplan. Hiermee worden de belangen van de organisatie vertaald in doelstellingen voor de leden van de RvB. Als aan het eind van het jaar de resultaten bekend zijn, wordt de uitbetaling van de variabele beloning van de RvB vastgesteld door de RvC. De realisatie van de gestelde doelstellingen zijn hiervoor het uitgangspunt.

 • Pulsemetingen
  Pulsemetingen
 • De Pulsemeting is een korte vragenlijst voor al onze medewerkers die we twee keer per jaar uitsturen. In de meting stellen we ook één of enkele gerichte vragen over een actueel onderwerp in onze organisatie. Met de vragen uit de vragenlijst meten we de medewerkerstevredenheid.

  In 2023 is er door de afdelingen HR en Communicatie extra aandacht gegeven aan het belang van de pulsemetingen. Daardoor was de respons op de metingen groter dan in 2022.

  We geloven dat we, op basis van de resultaten van de pulsemetingen, het gesprek aan kunnen gaan met onze mensen. Samen kunnen we op zoek naar gerichte en structurele verbeteringen. We sporen leidinggevenden aan om hun teams en mensen uit te dagen om te komen met verbeteringsactiviteiten waar ze ook zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Verbeteringen die door teams worden aangedragen, én worden geïmplementeerd, hebben een groot effect op de impact die dit instrument heeft op onze organisatie.

  We verwachten de medewerkerstevredenheid in 2024 nog verder te kunnen verhogen. Ook in 2023 zagen we daar al mooie, succesvolle voorbeelden van bij een aantal onderdelen van onze organisatie, zoals bij het warehouse in Lieshout. Het warehouse scoorde bij de eerste meting van 2023 laag, maar na een aantal verbeteringsacties aanzienlijk hoger bij de tweede meting.

 • Winnende familiecultuur
  Winnende familiecultuur
 • De winnende familiecultuur is één van de fundamenten van het strategiehuis van Royal Swinkels Family Brewers. Dat uit zich op verschillende manieren binnen de verschillende onderdelen van onze organisatie.

  Het verschil tussen een familiecultuur en een winnende familiecultuur is de resultaatgerichtheid van onze organisatie. Om structureel te kunnen blijven winnen, is het belangrijk dat we duidelijke, ambitieuze en realistische doelen stellen en ons daarop focussen. We hebben individuele doelen, afdelingsdoelen en bedrijfsdoelen afgeleid van het strategisch lange­termijnplan. De variabele beloning van een groot deel van onze mede­werkers wordt bepaald aan de hand van de resultaten op alle drie de niveaus. De focus die we zo aanbrengen, leidt tot betere resultaten.

  Leiderschapsontwikkeling
  Winnen kun je beter door goede leiders in je organisatie te hebben én medewerkers die resultaatgericht hun werk invullen. Vandaar dat leiderschap, en het verder ontwikkelen en verbeteren daarvan, heel hoog op de agenda staan. Net als prestatiebeloningen om resultaatgerichtheid te belonen.

  Uitdagen en ontwikkelen
  Een familie zorgt voor elkaar, maar daagt elkaar ook uit om te blijven ontwikkelen. Om verder te komen. Daarom gaan we ook steeds meer ontwikkelgericht werken: we geven medewerkers helderheid over hun sterktes en over hun doorgroeimogelijkheden. Als je weet waar je goed in bent, en waar je zelfs nóg beter in kunt worden, kun je je ook ontwikkelen en de beste kant van jezelf inzetten. Dát is ook winnen.

  Voegen we op al deze manieren het element ‘winnend’ toe aan onze welbekende en gekoesterde familiecultuur, dan creëren we echte meerwaarde.

 • Onze nieuwe waarden: de 5 C’s
  Onze nieuwe waarden: de 5 C’s
 • Bij een winnende familiecultuur horen waarden. Waarden en uitgangspunten die bij ons passen, die ons leiden, die ons kernmerken en die ons de toekomst brengen. In 2023 legden we onze bestaande waarden ‘ondernemerschap’, ‘samenwerken’ en ‘focus op resultaat’ goed onder de loep. We betrokken in verschillende sessies medewerkers, leidinggevenden, de OR en het Executive Team. Samen keken we naar wat ons als organisatie drijft en maakt, en waar we in de toekomst naartoe willen. Ook spraken we over wat gewenst leiderschapsgedrag is. Zaken die naar voren kwamen, waren onder meer het voeren van het eerlijke gesprek, initiatief nemen, afmaken waar je aan begint en successen vieren. Alle input uit de sessies is geclusterd en gefilterd. Uit dat traject kwamen vijf nieuwe waarden voort, de vijf C’s: be curious, be collaborative, be committed, be courageous en be cheerful. Het zijn waarden waarmee we vol vertrouwen de toekomst in gaan. Het zijn de leiderschapsgedragingen én de gedragingen van de mensen op de werkvloer. In 2024 worden deze waarden verder geïntroduceerd in de organisatie.

 • Diversiteit
  Diversiteit
 • We streven ernaar een inclusief werving- en selectieproces te hanteren. We zijn ons er daarnaast van bewust dat in onze organisatie in verhouding veel mannen werken. Om ons als werkgever aantrekkelijk te maken voor een diverse groep sollicitanten kiezen we voor inclusieve vacatureteksten.

  In het leiderschapsprogramma dat in 2023 is gestart, zit een module ‘Ik en mijn team’. Daarin besteden we aandacht aan vertrouwen binnen teams, inclusief denken en psychologische veiligheid. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij onze organisatie en dat iedereen weet dat zijn of haar bijdrage wordt gewaardeerd. We vinden het ook belangrijk dat gedrag dat niet goed voelt bespreekbaar wordt gemaakt.

 • Meldingen compliance officers en vertrouwenspersoon
  Meldingen compliance officers en vertrouwenspersoon
 • Op het internationale platform SpeakUp zijn geen meldingen binnen gekomen voor Royal Swinkels Family Brewers. Bij de interne vertrouwenspersonen zijn drie meldingen binnen gekomen die te maken hadden met de interne gedragscode. Met de betrokkenen zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen.

 • Duurzame inzetbaarheid
  Duurzame inzetbaarheid
 • In de nieuwe CAO hebben we maatregelen genomen om medewerkers met zwaarder werk en oudere medewerkers minder te belasten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers op een gezonde manier hun pensioen­leeftijd halen en zoeken samen met onze mensen naar slimme manieren om dit te doen. In de komende jaren vergrijst onze populatie verder en blijven we hier aandacht aan besteden.

 • Welzijn in 2024
  Welzijn in 2024
 • Voorzetting leiderschapsprogramma
  Het leiderschapsprogramma dat in 2023 is afgetrapt wordt in 2024 voortgezet, na de zomer starten we fase 2. In februari 2025 rondt de laatste groep leiders dit traject af. In dit leiderschapsprogramma worden leiders op een aantal actuele onderwerpen zoals GenZ, strategie en diversiteit, uitgedaagd een stap verder te komen. Ook leidinggevenden van onze locaties in het buitenland gaan in twee groepen dit traject doorlopen.

  Ontwikkeling van medewerkers hoger op de agenda
  We gaan steeds meer ontwikkelgericht werken: de groep medewerkers die doelstellingen meekrijgt voor het jaar krijgt vanaf 2024 ook een ontwikkeluitdaging mee. Zo maken we het persoonlijk ontwikkelen van onze mensen nog meer onderdeel van het gesprek tussen leidinggevenden en hun teams en krijgen medewerkers meer inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden.

Uitdaging: Hoe zorgen we dat de winnende familiecultuur voelbaar blijft binnen onze organisatie, óók bij uitbreiding?

In 2023 openden we onze brouwerij in Cuba. Dat betekent uitbreiding van onze organisatie met een nieuwe groep collega’s en een nieuw land op onze locatielijst. Een mooie stap waar we trots op, en blij mee, zijn. Tegelijkertijd vraagt het wel iets op het gebied van onze cultuur. Want hoe zorgen we ervoor dat de winnende familiecultuur voelbaar blijft met alle verschillende culturen, locaties en collega’s?

Robbie Pastoor, Chief People & Culture Officer: “Onze nieuwe kernwaarden gelden voor de hele organisatie, over de hele wereld. In 2024 gaan we deze kernwaarden dan ook introduceren, toelichten en integreren in onze vestigingen buiten Nederland. Het is belangrijk dat ze gevoeld en doorleefd worden. Als collega’s weten waar we voor staan en waar we voor willen gaan, kunnen ze daar op hun eigen manier hun bijdrage aan gaan leveren.”

De winnende familiecultuur zit in ons DNA en is voelbaar en bekend binnen alle verschillende onderdelen van onze organisatie. Het is ook een reden voor nieuwe medewerkers (en nieuwe locaties en landen) om zich aan te sluiten bij Royal Swinkels Family Brewers. Zoals in het geval van Nina Michele Ouandji bijvoorbeeld. Zij startte in 2023 als Marketing Lead Centraal- en West-Afrika. “Eén van de dingen die me direct aanspraken in Swinkels is de familiaire, fijne sfeer binnen het bedrijf”, vertelt zij. “Ik voel me hier thuis. Nooit eerder vroeg iemand tijdens een sollicitatiegesprek mij naar mijn privésituatie. Hier was dat wel zo. Familie is heel belangrijk voor me, bij Swinkels vind ik die waarde ook in mijn werk.”

 • Projectverhaal

  Leiderschapsprogramma: bouwen aan nog
  sterkere teams

 • Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van leiderschap in een organisatie het functioneren van medewerkers positief beïnvloedt en dat medewerkers zich meer gewaardeerd voelen.

  Natuurlijk ben je als leidinggevende op resultaat gericht, dat hoort ook zo. Maar daarnaast is dicht bij je team staan, oprecht verbinden en het eerlijke gesprek aangaan net zo belangrijk. Om leidinggevenden binnen Royal Swinkels Family Brewers daar handvatten in te geven, zijn we in 2023 een nieuw programma gestart. De afgelopen jaren is – mede door Corona – een dergelijk programma niet van de grond gekomen.

  Het eerlijke gesprek
  Robbie Pastoor: “Al onze leidinggevenden en directieleden doorlopen het programma. Het gaat om 180 leiders in Nederland en zo’n 50 à 60 in het buitenland. In een traject van zes tot acht maanden nemen we ze mee in zaken als de impact van leiderschap op de cultuur en het resultaat van de organisatie, inclusiviteit en het bouwen van bruggen. Een groot element binnen het programma is ‘het voeren van het eerlijke gesprek’. We zijn een familiebedrijf, dat zit in ons DNA. Soms zijn we daardoor ‘te aardig’ voor elkaar. Terwijl het juist zo belangrijk is om samen wél dat eerlijke gesprek aan te gaan. Om op tafel te krijgen wat er speelt, om dingen echt te kunnen aanpakken en daardoor jezelf en je team steeds weer te kunnen verbeteren. Dat brengt onze organisatie niet alleen die bekende familiecultuur, maar ook een winnende familiecultuur. Dat onderscheid, die extra stap, is belangrijk voor ons resultaat, voor continuïteit maar vooral voor onze mensen.”

  Een flow creëren
  “Cultuur is de som van het gedrag in een organisatie”, vervolgt Robbie. “Gedrag van medewerkers kun je beïnvloeden via leidinggevenden. Welk gedrag willen we zien in onze organisatie? Wat brengt ons verder? Als je daar over nadenkt en je leiders voorziet van goede handvatten, creëer je momentum en een flow waar je als organisatie in wilt zitten.”

  Buddies
  Deelnemers van het leiderschapsprogramma zijn tot nu toe enthousiast. “Iedereen doorloopt hetzelfde programma. We werken met teams en een buddy-systeem: we koppelen mensen aan elkaar die elkaar nog niet zo goed kennen, maar die elkaar wel wat kunnen bijbrengen. Door dat systeem bouwen we aan nog sterkere teams binnen onze organisatie. Teams die onze kernwaarden echt kunnen gaan toepassen en tot leven brengen.”

 • Projectverhaal

  Proostival. Voor elkaar, met elkaar

 • Er is altijd wel reden voor een feestje. Maar dit jaar net wat meer. Want door de Intelligente Brouwerij, Corona en andere wereldcrises lag er de afgelopen jaren extra druk op onze medewerkers. Met de organisatie van minifestival Proostival bedankten we iedereen voor de enorme inzet, loyaliteit en flexibiliteit.

  De Bavaria-brouwerij werd omgedoopt tot een heus festivalterrein. Proostival telde verschillende areas met een variatie aan artiesten, entertainment en lekkernijen. We verwelkomden zo’n 2.300 collega’s, gepensioneerden en hun partners.

  Verbinden en genieten
  Volgens medeorganisator Fabiènne van Thiel is Proostival in alle opzichten geslaagd: “Het was een feest om weer als vanouds samen te zijn. Om te verbinden en samen te genieten met elkaar, van de muziek en uiteraard van ons heerlijke bier. Het was ouderwets gezellig op een zonovergoten dag.

  Het is extra bijzonder dat Proostival mogelijk is gemaakt voor én door onze medewerkers. Verschillende projectgroepen realiseerden samen het feest. Dat gezamenlijke doel zorgde voor veel positieve energie en betrokkenheid. Zowel vooraf, tijdens als na het feest.

  Over de inbreng van onze eigen medewerkers gesproken: Peer Swinkels vertoonde als DJ Bier zijn draaikunsten op het hoofdpodium. Op dat moment ging het dak er écht af. Het was één groot feest.”

  Bekijk hieronder de aftermovie:

Verder lezen over verantwoord alcoholgebruik?

Veiligheid
en welzijn