Verslag RvC

Het jaar 2023 was opnieuw uitdagend. Inflatie, dalende koopkracht en afnemend vertrouwen bij consumenten, oorlog in afzetgebieden, aanhoudende onrust en hyperinflatie in Ethiopië, grillige grondstofprijzen. Stuk voor stuk elementen die de business van Royal Swinkels Family Brewers raken. Ondanks dat bleek het bedrijf in staat om solide resultaten neer te zetten. De heldere meerjarenstrategie die het bedrijf nauwgezet uitvoert, betaalt zich uit. De RvC toont zich dan ook zeer tevreden over de prestaties en resultaten van het afgelopen boekjaar.

Foto v.l.n.r: Eric Lauwers, Caroline van Nieuwkerk, Jurgen van Breukelen, Maarten Abbenhuis en Annemiek van Melick.

Financieel resultaat

Zowel op het gebied van omzet als winst (EBITDA) doet Royal Swinkels Family Brewers, gezien de moeilijke marktsituatie, het goed. Daarbij wist het bedrijf door goede kostenbeheersing en werkkapitaalmanagement in 2023 de ruimte voor investering, ontwikkeling en innovatie te vergroten. De RvC is zeer tevreden over dit resultaat van goed ondernemerschap en een visie op de langere termijn.

Ethiopië

Tijdens het bezoek van de RvC aan brouwerij Habesha bleek eens te meer dat het land de nodige uitdagingen kent. Na een periode van burgeroorlog is de situatie in het noorden van het land opnieuw onrustig. Daarbij kampt Ethiopië met hyperinflatie. Dit heeft invloed op het cash management en diverse andere aspecten van de bedrijfsvoering. De RvC constateerde dat het team, ondanks de uitdagende situatie, door onder meer een goed functionerende organisatie, sterke resultaten weet te boeken.

Royal Swinkels Family Brewers wordt Royal Swinkels

Eind 2023 heeft Royal Swinkels Family Brewers de corporate merkstrategie herijkt. De RvC is positief gestemd over de keuze en ziet in de korte en krachtige naam van ‘Royal Swinkels’ een profilering die beter past bij de veelzijdigheid van het familiebedrijf waarbij de rijke historie, het vakmanschap en ondernemerschap duidelijk tot uitdrukking komen. Ook dekt de nieuwe naam beter het brede portfolio van activiteiten.

Het bedrijf heeft van oudsher
al een sterke familiecultuur

Intelligente brouwerij

De implementatie van het programma “Intelligente Brouwerij” was in 2023 een belangrijk onderwerp op de agenda van de RvC. Door de ‘verbouwing tijdens bewoning’-implementatie waren er best wat operationele uitdagingen te overwinnen. De RvC is positief over de voordelen van deze grote digitale transformatie dat verregaand realtime inzicht oplevert in de wereldwijde bedrijfsvoering. Dit maakt het onder andere mogelijk om nog scherper te sturen op efficiëntie, kosten en marktkansen.

Winnende familiecultuur

Terwijl Royal Swinkels Family Brewers groeit in internationaliteit en veelzijdigheid, neemt de behoefte aan een sterke bedrijfscultuur toe. De RvC ziet dat het bedrijf van oudsher al een sterke familiecultuur heeft en in staat is om de waarden die daaruit voortvloeien, effectief te vertalen naar (internationale) bedrijfsonderdelen. Onder andere met een leiderschaps­programma dat in de toekomst nog verder versterkt moet worden. Ook concludeert de RvC dat het van belang is de ‘winnende familiecultuur’ breed te stimuleren onder stakeholders zoals certificaathouders en familieleden die niet in het bedrijf actief zijn. Hier besteedde het bedrijf in 2023 op diverse momenten aandacht aan. De RvC dankt alle medewerkers voor hun inzet.

Circulariteit in de haarvaten

De RvC is van mening dat Royal Swinkels Family Brewers vooroploopt in de industrie op het gebied van circulariteit en ook de rapportage daarvan. Dit geeft een gunstige uitgangspositie voor de nieuwe Europese regelgeving die de komende jaren van kracht wordt. Het bedrijf bereidt zich voor op de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waarbij het bedrijf de duurzaamheidsrapportage zal aanpassen om zo transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten. Dit vraagt om het rapporteren van meer datapunten.

De huidige marktuitdagingen
zijn in 2024 nog niet voorbij

Wisseling van de wacht

Per 1 januari 2024 is Chief Financial Officer (CFO) Geert van Iwaarden teruggetreden. De RvC dankt Geert voor zijn betrokkenheid en het scherpe inzicht dat hij wist te brengen op alle financiële facetten van de bedrijfsvoering. Met de nominatiecommissie, en in nauw overleg met de Raad van Bestuur (RvB), heeft de RvC een passende nieuwe CFO aangetrokken in de persoon van Mark Rutten die per 1 maart 2024 is aangetreden. Daarmee blijft de effectieve tweespan-bestuursstructuur (RvB) bij Royal Swinkels Family Brewers gehandhaafd.

Blik op de toekomst

De RvC constateert dat de huidige marktuitdagingen in 2024 nog niet voorbij zijn. Tegelijkertijd heeft het vertrouwen in de toekomst. Werken vanuit een meerjaren-groeistrategie en focus op rendement van merken en bedrijfsonderdelen, helpt Royal Swinkels Family Brewers om de huidige positie te behouden en uit te bouwen.

Interactie en ontmoeting

De RvC kwam in 2023 negen keer bijeen, waarvan vier keer online en vijfmaal fysiek. De meetings vonden plaats op diverse bedrijfslocaties, waaronder bij brouwerij Habesha in Ethiopië en bij brouwerij Palm in België. De auditcommissie kwam driemaal bij elkaar en de renumeratiecommissie twee keer. Verder brachten leden van de RvC een bezoek aan bestuursvergaderingen van aandeelhouder Ambrig, certificaathoudersvergaderingen en wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgezeten door de voorzitter van de RvC Jurgen van Breukelen: “De voelsprieten regelmatig uitsteken is goed en voor mij persoonlijk, nieuw in de functie, erg prettig om te doen.”

Namens de RvC ook een speciaal dank aan Jan Willem Baud, voormalig voorzitter van de RvC gedurende twee statutaire termijnen, voor zijn betrokkenheid en alles wat hij voor Royal Swinkels Family Brewers heeft betekend.

Lieshout, 2 april 2024

J.J.H. van Breukelen, voorzitter
M.C. Abbenhuis
E.C.R. Lauwers
A.T.J. van Melick
C.W.N. van Nieuwkerk

Verder lezen in
de bijlagen?

Verslag RvC